Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

Image Alt

Activități

  /  Activități

Activitățile proiectului

A.0. Management de proiect

A0.1. Întâlniri periodice între echipa de management a proiectului și directorii școlilor țintă

A0.2. Monitorizare internă permanentă a derulării proiectului

A0.3. Raportări tehnico – financiare intermediare și finală; audit financiar extern

A0.4. Evaluare internă permanentă a derulării proiectului

A0.5. Achiziții echipamente

A1. Activităţi de informare şi publicitate

A.1.1. Conferința de lansare și finală

A1.2. Crearea unui website care să prezinte continuu informații despre derularea proiectului și care va putea fi accesat de toți cei interesați

A1.3. Informarea opiniei publice privind derularea programului de formare continuă pentru personal didactic, manageri școlari și personal de sprijin în școlile țintă  prin finanțarea nerambursabilă FSE

A1.4. Informarea actorilor interesați cu privire la derularea activităților și diseminarea rezultatelor proiectului în presă, reviste, broșuri, postere

A2. Proiectarea pedagogică a programelor de formare pentru personalul didactic, manageri scolari și personal de sprijin din învățământul preuniversitar

A2.1. Constituirea grupului de experți cheie în domeniile: didacticile specialităților din programele de formare, psihopedagogie, e-learning, școală și instituțiile comunității; planificarea și organizarea sesiunilor de lucru pe categorii de experți

A 2.2. Proiectarea programelor de formare, alcătuirea suporturilor de curs și a resurselor de instruire necesare

A2.3. Proiectarea specificațiilor pentru componentele on line ale cursului

A2.4. Realizarea elementelor on line ale cursului. Crearea comunității on line (portalului) destinate formării continue

A.2.5. Realizarea materialului suport pentru sesiunile în sală

A.2.6. Acreditarea programelor de formare la DFC din cadrul MEN

A.3. Derularea programelor de formare continuă pentru personalul didactic, manageri școlari și personalul de sprijin

A.3.1. Activități pregătitoare ale solicitantului și a școlilor țintă: informarea participanților cu privire la comunitatea online și programele de formare continuă; Înscrierea la cursuri a participanților, crearea de spații de lucru în comunitatea online, postarea de intervenții pe forumuri

A.3.2. Derularea cursurilor de formare

A.3.3. Evaluarea și certificarea cursanților

A4. Formarea profesională a echipelor manageriale din școlile țintă

A4.1 Realizarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație

A4.2.Derularea programului de formare continuă  Comunicare și management în școli defavorizate. Programul se adresează managerilor școlari, șefilor comisiilor metodice și diriginților din cele 3 școli țintă

A4.3. Evaluarea și certificarea cursanților

A5. Activitate de mentorat didactic

A5.1. Realizarea rețelei de mentori

A5.2. Activitatea de mentorat didactic care implică sprijin continuu a personalului din școală

A5.3. Monitorizarea și evaluarea activității de mentorat

A6. Acordarea de subvenții cadrelor didactice din grupul țintă pentru atragerea și menținerea în școlile țintă a resurselor umane calificate

A.6.1. Acordarea unei subvenții de 1500 lei pentru primele 11 cadre didactice  din fiecare școală țintă care au fost certificate

A.6.2. Acordarea a 15 stimulente pentru performanță pentru cadrele didactice care participă la programe de formare continuă și/sau dezvoltare de competențe transversale sub forma unei burse de 800 lei pe lună pe perioada unui semestru

A.6.3. Acordarea a 15 premii pentru calitate în educație incluzivă în valoare de 1200 lei pentru contribuția fiecărui cadru didactic din grupul țintă la creșterea calității educației și a incluziunii școlare, alții decât cei de la subactivitățile precedente

A7. Analiza calității și eficienței derulării programului de formare și mentorat didactic

A7.1. Realizarea și completarea chestionarelor de feedback

A7.2. Studiul privind analiza calității și eficienței derulării programului de formare și mentorat didactic

A8. Diseminarea rezultatelor proiectului

A8.1. Realizarea de articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil

A.8.2. Organizarea unor seminarii cu reprezentanți ai grădinițelor, școlilor, CCD-uri, ISJ-uri și comunitatea locală, pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului.

601 total views, 1 views today