Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 “Educatie si competente”.

Image Alt

Obiective

  /  Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1

Îmbunătățirea competențelor pentru 110 cadre didactice din CSEI Măicănești, CSEI Râmnicu Sărat si Școala Gimnazială Homocea în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive și pentru integrarea lor pe piața muncii.

Obiectivul specific 2

Îmbunătăţirea metodologiei de formare a personalului didactic, a managerilor școlari și a personalului de sprijin pentru învăţământul preuniversitar, din școlile țintă, utilizând noile tehnologii, metode şi instrumente moderne de formare.

Obiectivul specific 3

Îmbunătățirea competențelor transversale și de instruire în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru echipele manageriale din școlile țintă.

Obiectivul specific 4

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școlile țintă prin activități de mentorat.

Obiectivul specific 5

Îmbunătățirea calificării cadrelor didactice din școlile țintă, abilitarea acestora de a construi  o ofertă educațională centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor și pe nevoile specific comunității locale.

Obiectivul specific 6

Dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a personalului didactic și de sprijin, a managerilor școlari din școlile țintă care să găzduiască resurse și comunităţi de învăţare flexibile și accesibile, în sprijinul formării continue a cadrelor didactice din învățământul  preuniversitar în domeniile metodelor de cunoaștere a personalității elevilor din școlile țintă, a gestionării eficiente a resurselor comunității în vederea asigurării unui mediu incluziv și a unei educații de calitate.

Obiectivul specific 7

Îmbunătăţirea accesibilității, utilizării și a calității TIC.

Obiectivul specific 8

Acordarea sprijinului necesar pentru formarea cadrelor didactice care lucrează în școli defavorizate pentru menținerea în școlile țintă a resurselor umane.

439 total views, 1 views today